Online rádió szolgáltatás
1. A szolgáltatás
1.1.Az Online rádió szolgáltatás keretében Szolgáltató a saját szerverein felkonfigurált Online rádió működtetésére alkalmas Icecast2, Shoutcast, Shoutcast2, Steamcast szerverprogramot üzemeltet melynek használatát biztosítja a szerződés időtartamára Előfizető számára.(Továbiakban Stream) Így a Szolgáltató feladata a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerverszoftver telepítése, működtetése és karbantartása.
1.2.Az Előfizető által aláírt Megrendelő Lap jelen ÁSZF tudomásul vételével együtt felek közötti szerződésnek tekintendő. A Megrendelő Lapon szereplő adatok valódiságát Előfizető szavatolja, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok megváltozását haladéktalanul köteles Szolgáltató felé bejelenteni, illetve ezen kötelezettsége elmulasztásából adódó károkért korlátlan felelősség terheli.
1.3.Az Online rádió szolgáltatás osztott szolgáltatás, tehát a Szolgáltató kiszolgáló Szerverét egyidejűleg több Előfizető veheti igénybe.
1.4.Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mindent megtesz a szerveren tárolt adatok biztonsága érdekében, de nincs adatmentési kötelezettsége, ezáltal az adatvesztésből eredő közvetlen és közvetett károkért nem felel.
1.5.Az Előfizető tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató korlátozhatja a Stream szerverhez történő bárminemű hozzáférést.
1.6.Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a 30 napnál nagyobb díjtartozása van a Szolgáltató jogosult a
Szolgáltatás Szerződés felmondására.
2. Az Előfizető kötelezettsége
2.1.A Stream szerver használata alatt az Előfizető köteles a legnagyobb gondossággal és a biztonsági szabályok figyelembevételével eljárni.
2.2.Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az igénybe vett Szolgáltatást harmadik személyre át nem ruházhatja, azonban annak hasznosításával saját szolgáltatást nyújthat harmadik fél számára, azonban teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatás használatából vagy használatának átengedéséből származó károkért, kártérítési igényekért mind a Szolgáltató felé, mind pedig a károsult felé.
2.3.Előfizető szavatol azért, hogy az általa üzemeltetett rádió, a hatályos magyar jogszabályokba nem ütközik, valamint másnak azzal sem anyagi sem szellemi kárt nem okoz. Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás azonnali hatályú felfüggesztésére. Jogdíjköteles anyag sugárzása esetén Előfizető ezt saját felelősségére teszi, Szolgáltató emiatt felelősségre nem vonható. Szolgáltató, felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy a jogdíjköteles anyagok sugárzása Előfizetőt jogdíjfizetésre kötelezi.
2.4.Szolgáltató a 2.3 pont szerinti felfüggesztést abban az esetben oldja fel, ha hitelt érdemlő módon tudomást szerez arról,hogy a felfüggesztést kiváltó okot Előfizető megszüntette, illetve ezt a Szolgáltató által végzett további ellenőrzések is alátámasztják.
2.5.A Stream szerveren elhangzott anyagok tartalmáért, és az AutoDJ szolgáltatás keretén belül tárolt fájlokért felelősséget az Előfizető viseli. A magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységért Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Előfizető felelőssége.